Slovník udržateľnej komunikácie

  • Domov
  • Slovník udržateľnej komunikácie

Slovník udržateľnej komunikácie

Slovník udržateľnej komunikácie

Priemysel bude čeliť v najbližších rokoch niekoľkým zásadným výzvam. Európska únia prichádza so sadou stratégií, plánov a odporúčaní ako bojovať proti klimatickej zmene a ako sa zbaviť závislosti na fosílnych palivách. Zorientovať sa v tom všetkom nemusí byť jednoduché. Slovník udržateľnej komunikácie vysvetľuje pojmy, s ktorými sa v blízkej budúcnosti určite stretnete.

B

Biopalivá

Sú to energeticky obohatené chemikálie, ktoré vznikajú biologickými procesmi alebo pochádzajúce z biomasy a živých organizmov, ako sú mikroriasy či baktérie. Patrí sem napríklad plyn zo skládky (metán), bioetanol či bionafta. Často sú vyrábané aj z poľnohospodárskych produktov.

C

Cirkulárna ekonomika

Komplexný systém hospodárenia, ktorý sa snaží o čo najdlhšie udržanie surovín v ekonomike s cieľom šetriť prírodné zdroje a znižovať tak ľudský dopad na planétu. Stojí na využívaní zdrojov udržateľným spôsobom. Má chrániť životné prostredie a znižovať závislosť od fosílnych palív a iných prírodných zdrojov.

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

Európska smernica, ktorá určuje nové pravidlá vykazovania o udržateľnosti podnikania firiem z pohľadu vplyvu na životné prostredie a spoločenskú zodpovednosť. Jej cieľom je zvýšiť investície do skutočne udržateľných činností, známych ako ESG v rámci Európskej únie.

CSRD reporting (Corporate Sustainability Reporting Directive)

Jednotné štandardy nefinančného vykazovania, podľa ktorých budú firmy informovať verejnosť aj akcionárov o udržateľnosti svojho podnikania z pohľadu vplyvu na životné prostredie a spoločenskú zodpovednosť. CSRD reporting prinesie porovnateľné, relevantné, transparentné a spoľahlivé informácie.

E

ESG (Environmental Social Governance)

Princípy podnikania, ktoré zohľadňujú vplyv firmy na životné prostredie a jej spoločenskú zodpovednosť voči zamestnancom či okolitých komunitách. To či firma spĺňa ESG štandardy je dôležité najmä pre investorov a banky. Podľa toho sa často rozhodujú, či ju finančne podporia.

EIA (Environmental Impact Assessment)

Proces, v ktorom sa posudzuje vplyv podnikateľského, ale aj verejného projektu na životné prostredie. Je považovaný za jeden z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja.

EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group)

Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo, ktorá sa venuje harmonizovaniu pravidiel o finančnom aj nefinančnom reportingu firiem v EÚ vrátane CSRD reportingu.

Elektromobilita

Je to využitie vozidiel poháňaných elektrinou ako napríklad vlaky, električky, ale aj elektro automobilov. Tieto dopravné prostriedky namiesto spaľovacích motorov používajú ako zdroj energie elektrickú batériu. Jej rozvoj podporuje najmä potreba znížiť škodlivé emisie spôsobené spaľovaním fosílnych palív.

Emisie

Sú to škodlivé látky vypustené do ovzdušia. Patria medzi ne tuhé znečisťujúce látky, oxid siričitý (SO2), oxidy dusíka (NOX) a oxid uhoľnatý (CO), prchavé organické látky, perzistentné organické látky (POPs) a ťažké kovy (napríklad olovo a ortuť). O ich zníženie sa usiluje aj Green Deal.

Energetická kríza

Situácia, ktorá hrozí Európe po odstrihnutí sa od ruských fosílnych palív-ropy a plynu. Na jej odvrátenie prijala Európska komisia plán REPowerEU. Ten bude diverzifikovať dodávky plynu, urýchli výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a nahradí plyn pri vykurovaní a výrobe elektriny.

F

Fit for 55

Legislatívny balík Európskej únie, ktorý má za cieľ znížiť čisté emisie skleníkových plynov o 55 % do roku 2030 v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Ide najmä o zmeny právnych predpisov týkajúcich sa klímy, energetiky a dopravy.

Fosílne palivá

Ide o palivá, ktorá vznikli rozkladom rastlín a živočíchov, čiže fosílií.  Patrí k nim uhlie, ropa a zemný plyn. Energiu z nich získavame spaľovaním. Sú zdrojom skleníkových plynov. Ich používanie vyvoláva obavy o životné prostredie, pretože produkujú množstvo oxidu uhličitého, ktorý spôsobuje zmenu klímy. 

Fotovoltika

Je technický odbor zaoberajúci sa procesom priamej premeny svetla (typicky slnečného)  na elektrickú energiu. Je ekologickým a dostupným zdrojom energie, ktorý je obnoviteľný. Využíva sa napríklad aj na strechách komerčných budov ako je Aupark. 

G

Geotermálna energia

Je to udržateľný zdroj energie, ktorý produkuje teplo a elektrinu pre domácnosti a priemysel. Zdrojom geotermálnej energie je zostatkové teplo zemského jadra. Energia získaná z geotermálnych vrtov je využívaná na výrobu elektriny a tepla. Je vhodná aj na rozvoj cestovného ruchu v podobe termálnych kúpalísk.

Globálne otepľovanie

Dlhodobé otepľovanie klimatického systému Zeme v dôsledku ľudskej činnosti, predovšetkým spaľovaním fosílnych palív. To zvyšuje množstvo skleníkových plynov v zemskej atmosfére, ktoré zachytávajú teplo a zvyšujú tak teplotu na Zemi.  

Greenwashing

Je to nepravdivé alebo zavádzajúce tvrdenie firmy o jej tovare či službe, ktorým sa snaží presvedčiť spotrebiteľa, že jej výrobky majú pozitívny alebo žiadny dopad na životné prostredie. Zavádzanie môže byť pri zložení výrobku, spôsobe jeho výroby, či pri spôsobe jeho likvidácie. 

Greenhushing

Dobrovoľné zamlčiavanie informácií o udržateľných aktivitách firmy z obavy, aby nebola obvinená z greenwashingu. Medzi dôvodmi jeho praktizovania je strach, že firmy nerobia pre životné prostredie dosť na to, aby sa im to oplatilo komunikovať, prípadne, že ich iniciatívy budú zle pochopené verejnosťou.

Green Deal

Európska zelená dohoda je balík politických iniciatív, ktorého účelom je nasmerovať EÚ na cestu zelenej transformácie ekonomiky a spoločnosti s konečným cieľom dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu. 

I

Imisie

Sú to znečisťujúce látky, ktoré pôsobia negatívne na životné prostredie napríklad pôduvodu alebo živé organizmy (rastliny a živočíchy). Predstavujú lokálne znečistenie ovzdušia a prostredia v konkrétnej lokalite. Ide o látky, ktoré z ovzdušia na určité územie „spadnú“. 

K

Klimatická neutralita

Je cieľ Európskej komisie dosiahnuť nulovú bilanciu emisií skleníkových plynov, nielen uhlíka, do 2050. Vytvorené emisie majú byť vykompenzované klimaticky pozitívnymi opatreniami. Dosiahnutie tohto cieľa si bude vyžadovať transformáciu európskej ekonomiky aj spoločnosti. 

Klimatická zmena

Zvýšenie teploty o viac ako 1,5°C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou v dôsledku vypúšťaním skleníkových plynov do ovzdušia najmä ľudskou činnosťou. Prejavuje sa napríklad roztápaním ľadovcov, dvíhaním hladiny oceánov, extrémnym počasím či vysychaním niektorých oblastí na Zemi. 

O

OZE (Obnoviteľné zdroje energie)

Sú to zdroje energie, ktoré sa prirodzene obnovujú v priebehu ich využívania. Patrí sem energia zo slnka, vetra, biomasy, vody, ale aj z geotermálnej vody či pary. Vyznačujú sa tým, že nespôsobujú emisie skleníkových plynov a neprispievajú tak k negatívnej zmene klímy na rozdiel od fosílnych zdrojov.

P

Plán REPowerEU

Jeho cieľom je zabezpečenie nezávislosti Európy od ruských fosílnych palív pred rokom 2030. EÚ sa bude snažiť diverzifikovať dodávky plynu, urýchliť výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a nahradiť plyn pri vykurovaní a výrobe elektriny. Jeho súčasťou budú aj masívne investície do OZE. 

S

Skleníkové plyny

Plyny, ktoré sa vyskytujú v atmosfére Zeme a absorbujú dlhovlnné infračervené žiarenie, vďaka čomu je ohrievaná dolná vrstva atmosféry a zemský povrch. Tieto plyny pôsobia ako skleník – prepúšťajú slnečné žiarenie, ale zabraňujú úniku tepelného žiarenia. Medzi skleníkové plyny patrí vodná para, oxid uhličitý, metán a oxid dusný.

T

Taxonómia EÚ

Klasifikačný systém, ktorý stanovuje zoznam environmentálne udržateľných hospodárskych činností. Medzi nimi sú napríklad zmiernenie zmeny klímy, udržateľné využívanie a ochrana vodných zdrojov či prechod na obehové hospodárstvo

U

Uhlíková stopa

Je to množstvo emisií plynov uvoľnených do atmosféry s priamym dopadom na zmenu podnebia a klímy Zeme. Tieto emisie vznikajú najmä činnosťou človeka. Európska komisia sa snaží túto stopu minimalizovať aj s pomocou plánu Fit for 55 a Green Dealu.

Uhlíková neutralita

Znamená dosiahnuť rovnováhu medzi emisiami uhlíka a ich pohlcovaním z atmosféry do takzvaných uhlíkových zachytávačov. Za zachytávače uhlíka možno považovať všetky prírodné alebo umelo vytvorené systémy, ktoré pohlcujú viac uhlíka, ako ho vyprodukujú. Patria sem napríklad pôda, lesy, oceány či rôzne priemyselné filtre.

Z

Zelený vodík

Získava sa elektrolýzou vody využitím ekologickej elektrickej energie získanej z obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Na rozdiel od modrého, šedého či hnedého vodíka  zelený vodík nepotrebuje na výrobu fosílne palivá. Jeho využitie je vhodné primárne v 

Zelené štítky PEF (Product Environment Footprint)

Označenie „zelenosti“ výrobku, ktorým plánuje Európska komisia označovať produkty a služby na základe jednotnej metodológie. Má slúžiť na transparentnejšie rozoznávanie výrobkov, ktoré zanechávajú menšiu uhlíkovú stopu na Zemi. Posudzuje sa pri nich celý životný cyklus produktu od výroby, cez balenie, používanie až po recykláciu. 

Zelené strechy

Strechy pokryté rastlinami, ktoré dokážu absorbovať teplo, ochladzujú budovy, čím šetria energiu na ich chladenie cez klimatizáciu. Znižujú náklady aj na vykurovanie a zvyšujú hlukovú izoláciu. Zadržiavajú zrážkovú vodu v zástavbe, spomaľujú jej odtok a znižujú záťaž kanalizácie. Zlepšujú tiež mikroklímu okolia budov. 

Zelené budovy

Stavby, ktoré spĺňajú nízkoenergetické štandardy. Spotrebúvajú málo externej energie alebo si dokážu veľkú časť spotrebovanej energie sami vyrobiť, napríklad cez solárne panely alebo tepelné čerpadlá. Často majú aj zelené strechy a fasády. 

Zero waste

Koncept, pri ktorom nevzniká žiadny odpad a nič neputuje na skládky či do zariadení na energetické využívanie odpadu (ZEVO). Podľa tohto cieľa by sa malo dať všetko zrecyklovať a znova použiť. Zatiaľ je to vizionársky cieľ, ktorý má viesť ľudí k zmene ich životného štýlu.

ZEVO (Zariadenie na energetické využívanie odpadu)

Zariadenie, ktoré je schopné energeticky zhodnotiť nerecyklovateľný odpad a premeniť ho na elektrinu a teplo. ZEVO napĺňa princípy cirkulárnej ekonomiky, keďže vracia do obehu maximum energie opätovne využiteľnej pre udržateľnosť systému. 

Máte otázky k spolupráci s GreenTalk?

Neváhajte nám ich poslať

Máte otázky?

Neváhajte nám ich poslať

    Kontaktujte nás