CSRD reporting (Corporate Sustainability Reporting Directive)

  • Domov
  • Slovník
  • CSRD reporting (Corporate Sustainability Reporting Directive)

CSRD reporting (Corporate Sustainability Reporting Directive)

Smernica CSRD predstavuje jednotné štandardy nefinančného vykazovania, podľa ktorých budú firmy informovať verejnosť aj akcionárov o udržateľnosti svojho podnikania z pohľadu vplyvu na životné prostredie a spoločenskú zodpovednosť. CSRD reporting prinesie porovnateľné, relevantné, transparentné a spoľahlivé informácie o firemnej ESG politike. Reporting bude prebiehať podľa usmernení European Sustainability Reporting Standards. Tie stanovujú 12 štandardov:

  • 2 všeobecné (ESRS)
  • 5 environmentálnych (ESRS E)
  • 4 sociálne (ESRS S)
  • 1 riadiaci (ESRS G)

Podľa ESRS štandardov budú firmy vykazovať ako na nich vplýva a ako ony vplývajú napríklad na klímu, biodiverzitu, pracovné podmienky vo firme aj v dodávateľskom reťazci, okolité komunity či podnikateľské správanie. Prvé spoločnosti budú musieť pripraviť nefinančný CSRD reporting už za rok 2024. Pre malé a stredné podniky kótované na burze začne táto povinnosť platiť najneskôr v roku 2029.

Máte otázky k spolupráci s GreenTalk?

Neváhajte nám ich poslať

Máte otázky?

Neváhajte nám ich poslať

    Kontaktujte nás