Cirkulárna ekonomika (obehové hospodárstvo)

Cirkulárna ekonomika (obehové hospodárstvo)

Cirkulárna ekonomika je komplexný systém hospodárenia, ktorý sa snaží o čo najdlhšie udržanie surovín v ekonomike („v obehu“) s cieľom šetriť prírodné zdroje a znižovať tak ľudský dopad na planétu. Stojí na využívaní zdrojov udržateľným spôsobom. Na rozdiel od lineárneho modelu spotreby sa zameriava na minimalizáciu odpadu a obmedzovanie vstupov čerstvých surových zdrojov.

Cirkulárna ekonomika výrazne prehovára do životného cyklu výrobku a ovplyvňuje jeho dizajn (napríklad životnosť a opraviteľnosť), výrobu, spotrebu aj spôsob likvidácie, resp. recyklácie. Hlavnými črtami cirkulárneho modelu sú využívanie OZE, zdieľanie výrobkov a služieb, podpora lokálneho obchodu a ekodizajn. Princípy cirkulárnej ekonomiky majú zabezpečiť ochranu životného prostredia a znižovať závislosť od fosílnych palív a iných prírodných zdrojov.

Máte otázky k spolupráci s GreenTalk?

Neváhajte nám ich poslať

Máte otázky?

Neváhajte nám ich poslať

    Kontaktujte nás