Čo je EIA? (Environmental Impact Assessment)

Čo je EIA? (Environmental Impact Assessment)

Proces EIA (Environmental Impact Assessment – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie) je kľúčovým nástrojom na ochranu životného prostredia. Jeho cieľom je zabezpečiť posúdenie vplyvu nových projektov na životné prostredie ešte pred ich realizáciou. 

Je považovaný za jeden z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja. Vychádza z princípov komplexného posúdenia projektu odborníkmi a aktívnej účasti širšej verejnosti. Jeho výsledkom je buď odobrenie zámeru, spripomienkovanie, ale dokonca aj úplné zastavenie. 

Delí sa na: 

  1. Veľká EIA (povinné hodnotenie) – Vzťahuje sa na investičné zámery s významným vplyvom na životné prostredie. Zahŕňa všetky fázy procesu EIA, vrátane verejného prerokovania správy o hodnotení a záverečného stanoviska.
  2. Malá EIA (zisťovacie konanie) – Vzťahuje sa na investičné zámery s menším vplyvom na životné prostredie. Zahŕňa zjednodušený proces posudzovania, ktorý môže vynechať niektoré fázy, ako napríklad verejné prerokovanie správy o hodnotení. Ak však zisťovacie konanie vyhodnotí, že je zámer nutné hodnotiť, nasleduje povinný proces veľkej EIA.

Hlavným projektovým dokumentom je zámer, ktorý poskytuje základné informácie o zamýšľanej činnosti a stave životného prostredia, v ktorom má činnosť prebiehať. Ide o verejný dokument, preto je potrebné dbať na jeho zrozumiteľnosť, názornosť a faktickú presnosť. Verejnosť má totiž právo vyjadriť svoj názor počas procesu EIA. Aj kvôli tomu je dôležité byť argumentačne pripravený správne nastavenou komunikáciou.

Máte otázky k spolupráci s GreenTalk?

Neváhajte nám ich poslať

Máte otázky?

Neváhajte nám ich poslať

    Kontaktujte nás