Emisie

Emisie

Emisie pomenúvajú škodlivé látky vypustené do ovzdušia. Patria medzi ne oxid uhličitý (CO2), tuhé znečisťujúce látky (TZL), oxid siričitý (SO2), oxidy dusíka (NOX) a oxid uhoľnatý (CO), prchavé organické látky (VOC), perzistentné organické látky (POPs) a ťažké kovy (napríklad olovo a ortuť). O ich zníženie sa usiluje aj Green Deal.

Na porovnanie množstva vypúšťaných emisií sa používa ekvivalent CO2 (CO2eq , CO2ekv alebo aj CO2e). Každá znečisťujúca látka má svoj koeficient prislúchajúci potenciálu globálneho otepľovania (GWP, z angl. Global Warming Potential) z krátko- alebo dlhodobého hľadiska. V jednoduchosti stanovuje koľko kilogramov oxidu uhličitého by malo rovnaký efekt ako jeden kilogram daného skleníkového plynu. Tento typ prepočtu sa používa napríklad pri posudzovaní emisnej záťaže spracovania odpadu.

Máte otázky k spolupráci s GreenTalk?

Neváhajte nám ich poslať

Máte otázky?

Neváhajte nám ich poslať

    Kontaktujte nás