Slovník udržateľnej komunikácie

  • Domov
  • Slovník udržateľnej komunikácie

Slovník udržateľnej komunikácie

Slovník udržateľnej komunikácie

Priemysel bude čeliť v najbližších rokoch niekoľkým zásadným výzvam. Európska únia prichádza so sadou stratégií, plánov a odporúčaní ako bojovať proti klimatickej zmene a ako sa zbaviť závislosti na fosílnych palivách. Zorientovať sa v tom všetkom nemusí byť jednoduché. Slovník udržateľnej komunikácie vysvetľuje pojmy, s ktorými sa v blízkej budúcnosti určite stretnete.

A

Proces prispôsobovania sa následkom klimatickej zmeny s cieľom zmierniť škody alebo využiť príležitosti. Medzi environmentálne adaptačné opatrenia patria napríklad vodozádržné projekty, zelené strechy či výsadba stromov v mestskom prostredí. V prípade firiem môže ísť o redefiníciu biznismodelu alebo výmenu energetického zdroja za úspornejší a ekologickejší.

Známa najmä cez skratku LCA. Posudzuje životný cyklus produktov a služieb. Zahŕňa všetky environmentálne dopady od výroby, používania až po likvidáciu výrobku.

B

Biopalivá

Sú to energeticky obohatené chemikálie, ktoré vznikajú biologickými procesmi alebo pochádzajúce z biomasy a živých organizmov, ako sú mikroriasy či baktérie. Patrí sem napríklad plyn zo skládky (metán), bioetanol či bionafta. Často sú vyrábané aj z poľnohospodárskych produktov.

Bioplyn

Druh plynu produkovaného počas rozkladu organických materiálov. Skladá sa najmä z metánu a oxidu uhličitého. Bioplyn sa prirodzene vyskytuje v prirodzenom prostredí, ako sú mokrade. Rôzne formy bioplynu sú taktiež výsledkom ľudskej činnosti. V poľnohospodárstve vzniká pri skladovaní hnoja, v odpadovom hospodárstve pri skládkovaní alebo čistení odpadových vôd.

C

CCU/CCUS

Pochádza z anglického výrazu Carbon (Dioxide) Capture Utilisation and Storage. Je to proces, pri ktorom je oxid uhličitý pomocou technológií zachytávaný, uskladňovaný a využívaný na výrobu nového produktu.

Komplexný systém hospodárenia, ktorý sa snaží o čo najdlhšie udržanie surovín v ekonomike s cieľom šetriť prírodné zdroje a znižovať tak ľudský dopad na planétu. Stojí na využívaní zdrojov udržateľným spôsobom. Má chrániť životné prostredie a znižovať závislosť od fosílnych palív a iných prírodných zdrojov.

Cradle to cradle design (C2C)

Prístup k dizajnu výrobkov, ktorých výroba prebieha v cykle bez vzniku odpadu. Ide o základný prístup cirkulárnej ekonomiky. Výrobcovia sa podľa C2C prístupu snažia materiály upcyklovať, teda premeniť na nové produkty s rovnakou alebo lepšou kvalitou, ako má vstupný produkt.

Jednotné štandardy nefinančného vykazovania, podľa ktorých budú firmy informovať verejnosť aj akcionárov o udržateľnosti svojho podnikania z pohľadu vplyvu na životné prostredie a spoločenskú zodpovednosť. CSRD reporting prinesie porovnateľné, relevantné, transparentné a spoľahlivé informácie o firemnej ESG politike.

D

Cielená aktivita smerujúca k uhlíkovej neutralite firmy alebo spoločnosti. Zahŕňa opatrenia vedúce k zvyšovaniu energetickej účinnosti, využívania OZE a zhodnocovania odpadov. Úspešná dekarbonizácia firmy sa skladá z výpočtu uhlíkovej stopy, definície stratégie jej znižovania, implementácie nových firemných procesov a vyhodnocovania dosiahnutých výsledkov.

E

EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group)

Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo, ktorá sa venuje harmonizovaniu pravidiel o finančnom aj nefinančnom reportingu firiem v EÚ vrátane CSRD reportingu.

Proces, v ktorom sa posudzuje vplyv podnikateľského, ale aj verejného projektu na životné prostredie. Je považovaný za jeden z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja.

Ekomodulácia

Penalizácia používania materiálov, ktoré sú vnímané ako škodlivé pre životné prostredie a zároveň odmeňovania používania tých, ktoré sú ľahšie recyklovateľné. Ekomodulácia môže mať rôzne podoby, od zdaňovania výrobkov, ktoré majú veľkú uhlíkovú stopu, po poskytovanie dotácií výrobkom, ktoré majú preukázateľný prínos pre životné prostredie. Jej základnou filozofiou je prenos zodpovednosti za celý životný cyklus výrobku až po likvidáciu na výrobcov. Mala by motivovať k minimalizovaniu environmentálnej záťaže výrobkov a podpore dizajnu, ktorý je prospešný pre životné prostredie.

Ekvivalent CO2 (CO2eq / CO2ekv)

Je to jednotka určená na meranie a porovnávanie množstva vypúšťaných skleníkových plynov. Každý skleníkový plyn má svoj koeficient vychádzajúci z jeho potenciálu globálneho otepľovania (GWP, z angl. Global Warming Potential). Koeficient stanovuje koľko kilogramov oxidu uhličitého by malo rovnaký efekt ako jeden kilogram daného skleníkového plynu.

Elektromobilita

Je to využitie vozidiel poháňaných elektrinou ako napríklad vlaky, električky, ale aj elektro automobilov. Tieto dopravné prostriedky namiesto spaľovacích motorov používajú ako zdroj energie elektrickú batériu. Jej rozvoj podporuje najmä potreba znížiť škodlivé emisie spôsobené spaľovaním fosílnych palív.

Sú to škodlivé látky vypustené do ovzdušia. Patria medzi ne oxid uhličitý (CO2), tuhé znečisťujúce látky (TZL), oxid siričitý (SO2), oxidy dusíka (NOX) a oxid uhoľnatý (CO), prchavé organické látky (VOC), perzistentné organické látky (POPs) a ťažké kovy (napríklad olovo a ortuť). O ich zníženie sa usiluje aj Green Deal.

Situácia, ktorá hrozí Európe po odstrihnutí sa od ruských fosílnych palív-ropy a plynu. Na jej odvrátenie prijala Európska komisia plán REPowerEU. Ten bude diverzifikovať dodávky plynu, urýchli výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a nahradí plyn pri vykurovaní a výrobe elektriny.

Označenie „zelenosti“ výrobku, ktorým plánuje Európska komisia označovať produkty a služby na základe jednotnej metodológie. Má slúžiť na transparentnejšie rozoznávanie výrobkov, ktoré zanechávajú menšiu uhlíkovú stopu na Zemi. Posudzuje sa pri nich celý životný cyklus produktu od výroby, cez balenie, používanie až po recykláciu. 

Envirostratégia 2030

Stratégia environmentálnej politiky SR do roku 2030 známa aj pod názvom Zelenšie Slovensko. Základnou víziou je dosiahnuť vyššiu kvalitu životného prostredia a udržateľnú cirkulárnu ekonomiku. Dokument obsahuje konkrétne ciele, napr. v oblasti zníženia emisií skleníkových plynov alebo miery skládkovania odpadu.

Princípy podnikania, ktoré zohľadňujú vplyv firmy na životné prostredie a jej spoločenskú zodpovednosť voči zamestnancom či blízkym komunitám. To či firma spĺňa ESG štandardy je dôležité najmä pre investorov a banky. Podľa toho sa často rozhodujú, či ju finančne podporia.

F

Legislatívny balík Európskej únie, ktorý má za cieľ znížiť čisté emisie skleníkových plynov o 55 % do roku 2030 v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Ide najmä o zmeny právnych predpisov týkajúcich sa klímy, energetiky a dopravy.

Ide o palivá, ktoré vznikli rozkladom rastlín a živočíchov, čiže fosílií.  Patrí k nim uhlie, ropa a zemný plyn. Energiu z nich získavame spaľovaním. Sú zdrojom skleníkových plynov. Ich používanie vyvoláva obavy o životné prostredie, pretože produkujú množstvo oxidu uhličitého, ktorý spôsobuje zmenu klímy. 

Je technický odbor zaoberajúci sa procesom priamej premeny svetla (typicky slnečného) na elektrickú energiu. Je ekologickým a dostupným zdrojom energie, ktorý je obnoviteľný. Využíva sa napríklad aj na strechách komerčných budov ako je Aupark. 

G

Je to udržateľný zdroj energie, ktorý produkuje teplo a elektrinu pre domácnosti a priemysel. Zdrojom geotermálnej energie je zostatkové teplo zemského jadra. Energia získaná z geotermálnych vrtov je využívaná na výrobu elektriny a tepla. Je vhodná aj na rozvoj cestovného ruchu v podobe termálnych kúpalísk.

Dlhodobé otepľovanie klimatického systému Zeme v dôsledku ľudskej činnosti, predovšetkým spaľovaním fosílnych palív. To zvyšuje množstvo skleníkových plynov v zemskej atmosfére, ktoré zachytávajú teplo a zvyšujú tak teplotu na Zemi.  

Dobrovoľné zamlčiavanie informácií o udržateľných aktivitách firmy z obavy, aby nebola obvinená z greenwashingu. Medzi dôvodmi jeho praktizovania je strach, že firmy nerobia pre životné prostredie dosť na to, aby sa im to oplatilo komunikovať, prípadne, že ich iniciatívy budú zle pochopené verejnosťou.

Je to nepravdivé alebo zavádzajúce tvrdenie firmy o jej tovare či službe, ktorým sa snaží presvedčiť spotrebiteľa, že jej výrobky majú pozitívny alebo žiadny dopad na životné prostredie. Zavádzanie môže byť pri zložení výrobku, spôsobe jeho výroby, či pri spôsobe jeho likvidácie. 

Green Deal

Európska zelená dohoda je balík politických iniciatív, ktorého účelom je nasmerovať EÚ na cestu zelenej transformácie ekonomiky a spoločnosti s konečným cieľom dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu. 

GRI štandardy

Momentálne najrozšírenejšie štandardy podávania správ o trvalej udržateľnosti podnikania, ktoré vypracovala nezisková organizácia Globálna iniciatíva pre podávanie správ (GRI) založená v roku 1997.

H

Získava sa oxidáciou (spaľovaním) čierneho alebo hnedého uhlia pod veľkým tlakom.

I

Imisie

Sú to znečisťujúce látky, ktoré pôsobia negatívne na životné prostredie napríklad pôdu, vodu alebo živé organizmy (rastliny a živočíchy). Predstavujú lokálne znečistenie ovzdušia a prostredia v konkrétnej lokalite. Ide o látky, ktoré z ovzdušia na určité územie „spadnú“. 

K

Klimatická neutralita

Je cieľ Európskej komisie dosiahnuť nulovú bilanciu emisií skleníkových plynov, nielen uhlíka, do 2050. Vytvorené emisie majú byť vykompenzované klimaticky pozitívnymi opatreniami. Dosiahnutie tohto cieľa si bude vyžadovať transformáciu európskej ekonomiky aj spoločnosti. 

Zvýšenie teploty o viac ako 1,5°C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou v dôsledku vypúšťania skleníkových plynov do ovzdušia najmä ľudskou činnosťou. Prejavuje sa napríklad roztápaním ľadovcov, dvíhaním hladiny oceánov, extrémnym počasím či vysychaním niektorých oblastí na Zemi. 

M

Mestský tepelný ostrov

Z anglického výrazu Urban Heat Island. Je to plocha v mestskej zástavbe, ktorá vykazuje vyššie teploty ako jej okolie. Teplotné rozdiely vznikajú najmä pri prekrytí pôvodnej vegetácie a nahradením materiálmi, ktoré absorbujú a vyžarujú teplo (betón, asfalt).

Mitigácia

Cielená ľudská činnosť smerujúca k znižovaniu emisií skleníkových plynov alebo k ich zvýšenému zachytávaniu. Sú to procesy, technológie alebo prax, ktoré prispievajú k zmierneniu dopadov zmeny klímy na ľudstvo. Príkladom sú technológie obnoviteľných zdrojov energie, procesy minimalizácie odpadov a prax dochádzania do práce verejnou dopravou.
Je vodík vyrábaný zo zemného plynu. Na rozdiel od “šedého” vodíka sú však emisie, ktoré vznikajú pri výrobe, zachytávané a uskladňované technológiami CCUS.

O

Sú to zdroje energie, ktoré sa prirodzene obnovujú v priebehu ich využívania. Patrí sem energia zo slnka, vetra, biomasy, vody, ale aj z geotermálnej vody či pary. Vyznačujú sa tým, že nespôsobujú emisie fosílnych skleníkových plynov a neprispievajú tak k negatívnej zmene klímy na rozdiel od fosílnych zdrojov.

Odpadové (zvyškové) teplo

Teplo, ktoré vzniká ako nevyhnutný vedľajší produkt v budovách (továrne, supermarkety, dátové centrá, apod.) či pri priemyselných výrobných procesoch. Nevýhodou odpadového tepla je jeho nízka teplota. Existujú technológie, ktoré dokážu odpadové teplo využiť efektívne, napr. na vykurovanie. Podľa našej analýzy by dokázalo odpadové teplo pokryť významnú časť energetickej spotreby slovenských domácností, priemyslu, obchodu a služieb.

P

Jeho cieľom je zabezpečenie nezávislosti Európy od ruských fosílnych palív pred rokom 2030. EÚ sa snaží diverzifikovať dodávky plynu, urýchliť výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a nahradiť plyn pri vykurovaní a výrobe elektriny. Jeho súčasťou sú aj masívne investície do OZE.

R

Proces opätovného spracovania materiálu z už použitých produktov. Recyklácia zabraňuje plytvaniu čerstvých surových materiálov, čím znižuje spotrebovanú energiu a emisie skleníkových plynov spojené s ťažbou prírodných surovín. Nie všetky materiály je možné recyklovať. Hlavnými dôvodmi sú kontaminácia (napr. silne znečistený odpad) alebo prílišný pokles v kvalite výrobku (napr. pevnosť v prípade plastov).

Pri jeho výrobe pomocou elektrolýzy vody sa používa energia z atómových elektrární.

S

Skládkový plyn (LFG / Landfill Gas)

Plyn vznikajúci na skládkach pri rozklade zložiek odpadu pôsobením tepla, baktérií, dažďa či vetra. Najväčšie zastúpenie v ňom majú metán, oxid uhličitý a voda. Problematickou zložkou je metán, ktorý má niekoľkonásobne vyšší skleníkový efekt ako oxid uhličitý.

Skleníkové plyny

Plyny, ktoré sa vyskytujú v atmosfére Zeme a absorbujú dlhovlnné infračervené žiarenie, vďaka čomu je ohrievaná dolná vrstva atmosféry a zemský povrch. Tieto plyny pôsobia ako skleník – prepúšťajú slnečné žiarenie, ale zabraňujú úniku tepelného žiarenia. Medzi skleníkové plyny patrí vodná para, oxid uhličitý, metán a oxid dusný.

Smernica navrhnutá Európskou komisiou. Jej cieľom je obmedziť dopady greenwashingu a zvýšiť kontrolu výrobcov. Návrhy sankcií za klamlivé označovanie udržateľných či zelených produktov zahŕňajú pokuty vo výške až 4 % ročného obratu, konfiškáciu produktu alebo príjmov z jeho predaja alebo vylúčenie z procesov verejného obstarávania.

Social washing, alebo inými slovami „sociálne pranie“, je termín, ktorý sa čoraz častejšie objavuje v súvislosti s firemnou etikou a zodpovednosťou. Tento jav opisuje praktiku spoločností, ktoré sa snažia vytvoriť ilúziu, že sú sociálne zodpovedné a angažované v spoločenských otázkach. V skutočnosti však ich činnosti nie vždy odrážajú tieto hodnoty.

Vyrába sa zo zemného plynu alebo metánu. Ako vedľajší produkt vzniká oxid uhličitý, ktorý sa na rozdiel od výroby modrého vodíka vypúšťa do ovzdušia.

T

Je zariadenie, ktoré sa využíva na výrobu tepla a ohrev vody. Čerpá energiu z vonkajšieho prostredia (nízkopotenciálové teplo). Jej prečerpaním dochádza k zmene teploty na úroveň, ktorá je využiteľná na vykurovanie.

Taxonómia EÚ

Klasifikačný systém, ktorý stanovuje zoznam environmentálne udržateľných hospodárskych činností. Medzi nimi sú napríklad zmiernenie zmeny klímy, udržateľné využívanie a ochrana vodných zdrojov či prechod na obehové hospodárstvo

U

Uhlíková negativita

Stav, kedy podnik zachytí viac oxidu uhličitého, ako vyprodukuje pri svojej činnosti. Niekedy je tento stav označovaný aj ako klimatická pozitivita, resp. uhlíková pozitivita.

Uhlíková neutralita

Znamená dosiahnuť rovnováhu medzi emisiami uhlíka a ich pohlcovaním z atmosféry do takzvaných uhlíkových zachytávačov. Označuje sa tiež ako “net-zero”. Za zachytávače uhlíka možno považovať všetky prírodné alebo umelo vytvorené systémy, ktoré pohlcujú viac uhlíka, ako ho vyprodukujú. Patria sem napríklad pôda, lesy, oceány či rôzne priemyselné filtre.

Je to množstvo emisií plynov uvoľnených do atmosféry s priamym dopadom na zmenu podnebia a klímy Zeme. Tieto emisie vznikajú najmä činnosťou človeka. Európska komisia sa snaží túto stopu minimalizovať aj s pomocou plánu Fit for 55 a Green Dealu.

Sú to tzv. uhlíkové kredity. Firmy ich môžu nakupovať na zníženie vlastnej uhlíkovej stopy. Cieľom je kompenzovať emisie skleníkových plynov, ktoré firma už sama nedokáže zredukovať. Financie sa využívajú na projekty vedúce k napĺňaniu cieľov uhlíkovej neutrality.

Upcyklácia (Upcycling)

Na rozdiel od recyklácie sa jedná o proces, pri ktorom už použité výrobky nájdu nové využitie. Výsledný nový produkt je vyššej kvality ako bol pred upcykláciou. Príkladom je použitie starých fliaš ako kvetináčov alebo vytvorenie záhradného posedenia z použitých paliet. Upcyklácia znižuje mieru skládkovania, čím prispieva k poklesu emisií skleníkových plynov z odpadu.

V

Vodozádržné opatrenia

Spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov a podporujú prirodzenú akumuláciu vody. Chránia pred záplavami a pomáhajú znižovať okolitú teplotu. Môžu mať charakter terénnych úprav v lesoch či v poľnohospodárskej krajine alebo stavieb v urbanizovanej krajine.

Z

Zariadenie na energetické využívanie odpadu (ZEVO)

Zariadenie, ktoré je schopné energeticky zhodnotiť nerecyklovateľný odpad a premeniť ho na elektrinu a teplo. ZEVO napĺňa princípy cirkulárnej ekonomiky, keďže vracia do obehu maximum energie opätovne využiteľnej pre udržateľnosť systému. 

Zelené budovy

Stavby, ktoré spĺňajú nízkoenergetické štandardy. Spotrebúvajú málo externej energie alebo si dokážu veľkú časť spotrebovanej energie sami vyrobiť, napríklad cez solárne panely alebo tepelné čerpadlá. Často majú aj zelené strechy a fasády. 

Vo všeobecnosti odkazuje zelené označenie na akreditáciu výrobku v súlade s vybranými environmentálnymi štandardmi. U produktov dokazuje dosiahnutie stanovenej kvality. Slúži pre ľahšiu orientáciu spotrebiteľov pri výbere produktov s nízkym negatívnym vplyvom na životné prostredie.

Strechy pokryté rastlinami, ktoré dokážu absorbovať teplo a ochladzujú budovy, čím šetria energiu na ich chladenie cez klimatizáciu. Znižujú náklady aj na vykurovanie a zvyšujú hlukovú izoláciu. Zadržiavajú zrážkovú vodu v zástavbe, spomaľujú jej odtok a znižujú záťaž kanalizácie. Zlepšujú tiež mikroklímu okolia budov. 

Forma verejného obstarávania integrujúca environmentálne požiadavky. Podporuje princípy udržateľnosti ako napríklad energeticky úsporné počítače, recyklovaný papier, elektrickú energiu z OZE, nízkoenergetické budovy apod. Do roku 2030 má mať ZVO na Slovensku zastúpenie 70 % z celkovej hodnoty verejných obstarávaní.

Zelený vodík

Získava sa elektrolýzou vody využitím ekologickej elektrickej energie získanej z obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Na rozdiel od modrého, šedého či hnedého vodíka zelený vodík nepotrebuje na výrobu fosílne palivá. Jeho využitie je vhodné primárne v doprave a priemysle.

Koncept, pri ktorom nevzniká žiadny odpad a nič neputuje na skládky či do zariadení na energetické využívanie odpadu (ZEVO). Podľa tohto cieľa by sa malo dať všetko zrecyklovať a znova použiť. Zatiaľ je to vizionársky cieľ, ktorý má viesť ľudí k zmene ich životného štýlu.

Máte otázky k spolupráci s GreenTalk?

Neváhajte nám ich poslať

Máte otázky?

Neváhajte nám ich poslať

    Kontaktujte nás