AI versus ESG. Časť 2. Aký potenciál má umelá inteligencia pre nefinančný reporting?

  • Domov
  • Blog
  • AI versus ESG. Časť 2. Aký potenciál má umelá inteligencia pre nefinančný reporting?
AI nefinančný reporting ESG

AI versus ESG. Časť 2. Aký potenciál má umelá inteligencia pre nefinančný reporting?

Namiesto mesiacov týždne. Zvýšená presnosť a transparentnosť ESG údajov. AI dokáže nefinančný reporting urýchliť a pomôcť firmám prehľadne komunikovať udržateľnosť svojho biznisu.

V článku sa dozviete:

V minulom blogu sme si priblížili úlohu umelej inteligencie vo všetkých troch pilieroch ESG – environmentálny manažment, sociálna zodpovednosť a transparentné riadenie spoločnosti. Ukázali sme si, ako AI dokáže šetriť spotrebu vody, zabezpečiť férové podmienky na pohovore či odhaliť nekalé obchodné praktiky.

Teraz sa pozrieme na potenciál AI pri spracovaní a reportovaní nefinančných dát tak, aby nielen vyhovovali legislatíve, ale najmä pomohli firmám identifikovať ESG riziká a nájsť nové biznis príležitosti.

Rýchlejšie a transparentnejšie ESG reporty

Dáta o udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti je náročné zbierať, procesovať a reportovať. Veľkou výzvou pre spoločnosti bude tiež vyhovieť povinnostiam vyplývajúcim z európskych smerníc CSRD či GCD.

Čo sú CSRD a GCD?

 
  • Smernica CSRD (z angl. Corporate Sustainability Reporting Directive) predstavuje jednotný rámec nefinančného vykazovania, podľa ktorého budú firmy informovať verejnosť a akcionárov o udržateľnosti svojho podnikania z pohľadu vplyvu na životné prostredie a spoločenskú zodpovednosť..
  • Smernica GCD (z angl. Green Claims Directive) je návrhom Európskej komisie na obmedzenie greenwashing praktík a zvýšenú kontrolu výrobcov. Obsahuje aj návrhy sankcií za zavádzajúce zelené označenia tovarov.

Jedným z riešení pre posilnený ESG reporting je Datamaran AI. Poskytuje vytvorenie základného prehľadu, monitoring, tvorbu prieskumov a analýzu trendov spojených s ESG. Jeho služby využil napríklad najväčší americký distribútor elektrickej energie AEP. Nahradili ním ručný zber a vyhodnocovanie dát.

Kým pred využitím AI im trvala príprava reportu o firemnej udržateľnosti 6-8 mesiacov, po zakomponovaní umelej inteligencie sú to týždne. Navyše špecialisti AEP na udržateľnosť môžu dynamicky vyhodnocovať trendy. Datamaran AI im pomohol vytvoriť aj benchmark vo svojom sektore. Vďaka tomu identifikovali vnútrofiremnú politiku ľudských práv ako svoju najväčšiu ESG slabinu v porovnaní s konkurenciou.

Relevantné informácie o ESG profile firmy nájdeme prakticky v každej jej aktivite. Komplexnosť hodnotenia udržateľnosti preto často naráža na potrebu spracovať veľké množstvo dát v rôznej forme. Spracovanie neštruktúrovaných dát je silnou stránkou Barbatus AI z dielne Iceberg Data Lab.

Vznikol ako vnútrofiremný nástroj, ale v júli 2023 ho začali ponúkať aj svojim klientom. Umelá inteligencia má vo zvyku pracovať s informáciami kreatívne a odhadovať chýbajúce informácie. To však vedie k zavádzajúcim záverom. Deklarovanou výhodou nástroja Barbatus je práve nemožnosť domýšľania si informácií. Barbatus spracúva len texty, ktoré mu užívateľ sám dodá. Následne vypracuje ESG report a užívateľovi presne vyznačí stranu, odsek a zdroj každej informácie, čím zvyšuje transparentnosť reportingu.

AI prepája ESG informácie a digitalizuje nefinančný reporting.

Vizualizácia zapojenia AI do každodenného manažmentu komerčných a priemyselných objektov. Zdroj: ESG News

Zaostrené na životné prostredie

Najčastejšie komunikovaný aspekt v ESG problematike je environmentálny vplyv firmy. Úspešná dekarbonizácia ekonomiky vyžaduje správne určiť vlastnú uhlíkovú stopu a nastaviť plán jej znižovania.

Práve tu podáva pomocnú ruku PersefoniGPT s podtitulkom „kopilot pre riadenie a evidenciu uhlíka“. Ide v podstate o konverzačnú AI, ktorá užívateľovi radí pri spracovaní dát, orientovaní sa v platnej legislatíve a rozhodovaní o stratégiách na znižovanie environmentálnej záťaže. Nadnesene ju môžeme nazvať uhlíková Siri.

Vo svete informačných technológií vzniká mnoho ďalších AI nástrojov zameraných na environmentálnu stránku zodpovedného podnikania. Patria sem napríklad EcoStruxure Resource Advisor Copilot pre oblasť energetiky či ADASTRA, ktorá poskytuje okrem iného aj špecializovaný nástroj e-Fleet na dekarbonizáciu vozového parku firiem.

Výhody a nevýhody zapojenia AI pre nefinančný reporting

Hlavnou výhodou využívania umelej inteligencie je sprehľadnenie dát. Vďaka schopnosti AI spracovať ohromné množstvo údajov vedia tieto nástroje vytvárať presné podklady, ako aj ich zrozumiteľnú komunikáciu pre zainteresované strany. Niektoré z nástrojov dokážu dokonca predpovedať vývoj a prispôsobovať spoločnostiam ich ESG stratégiu.

Výhody AI pre nefinančný reporting ESG dát

S rozvojom AI je však spojených viacero nevýhod a etických otázok. Patrí sem zaujatosť algoritmov, zánik pracovných miest, spoliehanie sa len na historické záznamy a nejasná otázka zodpovednosti za rozhodnutia.

Samostatnou kapitolou je ochrana osobných údajov. AI technológie vyžadujú obrovské množstvá dát k učeniu. Je nevyhnutné zabezpečiť transparentný zber údajov, ich úschovu a spracovávanie tak, aby nedošlo k narušeniu súkromia a práv jednotlivcov.

Nedoriešenou otázkou je aj environmentálna záťaž. Spracovanie údajov umelou inteligenciou vyžaduje veľké výpočtové výkony, s čím je spojená vysoká spotreba energie a tým aj emisie skleníkových plynov. Riešením sú napríklad energeticky efektívne algoritmy a zoštíhľovanie kódu.

S veľkou mocou prichádza veľká zodpovednosť

Nástroje umelej inteligencie jednoznačne zefektívňujú procesy spracovania aj implementácie ESG stratégií. Urýchľujú administratívne úkony a poskytujú komplexné a transparentné náhľady do ESG výkonnosti firiem.

ESG je veľkou príležitosťou pre biznis. Mať prehľad je kľúčom k efektivite. Dôležité je svoj udržateľný biznis model aj komunikovať. Nechať kontakt s investormi, zákazníkmi a partnermi len v rukách AI so sebou prináša vyššie uvedené nástrahy.

Korektnú komunikáciu vám vie nastaviť GreenTalk. Naše dlhoročné skúsenosti sú vám k dispozícii.