CSRD reporting sa blíži. Čo bude obsahovať a koho sa týka?

  • Domov
  • Blog
  • CSRD reporting sa blíži. Čo bude obsahovať a koho sa týka?
CSRD reporting

CSRD reporting sa blíži. Čo bude obsahovať a koho sa týka?

Nové pravidlá vykazovania o udržateľnosti podnikania sa finalizujú. Transparentný CSRD reporting s jasne merateľnými dátami bude dobrou pomôckou aj pre investorov.

V článku sa dozviete:

Firmy na celom svete už roky informujú svojich investorov ako sa im finančne darí. V posledných rokoch začali k finančným ukazovateľom dopĺňať aj správy o spoločenskej zodpovednosti, známe ako ESG (environmental-social-governance) reporty. 

Kvôli nejednotným metodikám ESG výkazov bola Európska komisia nútená priniesť vlastný systém reportingu firemnej udržateľnosti, ktorý by korešpondoval s prijatou taxonómiou EÚ. Aj keď bude reporting súčasťou finančných závierok, malo by ísť o prehľad nefinančných informácií, ktoré dokazujú udržateľné aspekty podnikania. Nefinančný reporting získal skratku CSRD podľa smernice CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive. 

Európske firmy budú musieť podávať správy v oveľa širšom rozsahu než boli doteraz zvyknuté. Prvýkrát by mali svoje nefinančné aktivity zverejniť vo finančných závierkach za rok 2023.

Čo obsahuje CSRD reporting

Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo (EFRAG) zverejnila na konci apríla draft nových štandardov, podľa ktorých sa budú firmy pri reportingu riadiť. 

Čo konkrétne budú musieť CSRD reporty obsahovať? 

  1. Firma bude musieť doložiť informácie o svojom vplyve na životné prostredie. Napríklad ako plánuje znížiť produkciu emisií pri výrobe, ako prispeje k zastavenie odlesňovania či ako úsporne využíva vodné zdroje. Pribudnú aj informácie o vplyve činnosti firmy na ekosystém a biodiverzitu v prírode. To súvisí najmä s využívaním dopravy, energií či pôdy. Informovať bude aj o tom ako prispieva k cirkulárnej ekonomike. 
  2. Rovnako budú musieť firmy informovať o svojom vplyve na spoločnosť a na ľudí vo firme. Dôležité budú aj komunity, ktoré žijú v blízkosti podniku. Hodnotiť sa budú vhodné pracovné podmienky, rovnosť šancí a pohlavia či dlhodobé vzdelávanie zamestnancov.
  3. Napokon pribudnú informácie o etike podnikania vrátane inklúzie žien do vedenia spoločnosti. Dôležité bude ako sa firma stavia k prevencii podvodov či k praniu špinavých peňazí.
CSRD reporting časová os

Koho sa to týka

Povinnosť CSRD reportingu sa v prvej vlne bude týkať najmä akciových spoločností  kótovaných na burze. Medzi nimi budú napríklad banky, poisťovne, investičné fondy, ale aj priemyselné podniky či výrobcovia elektriny a tepla. 

Kľúčom k identifikácii firiem, ktorých sa bude nefinančné vykazovanie týkať, je splnenie dvoch z troch nasledujúcich faktorov: Počet zamestnancov nad 250, ročný obrat viac ako 20 miliónov eur alebo aktíva viac ako 40 miliónov eur. Len na Slovensku by malo ísť približne o 650 podnikov.

Ani malé a stredné firmy sa novým pravidlám reportovania nevyhnú. Európska komisia navrhuje vypracovať aj pre ne štandardy CSRD reportingu, v druhej vlne.

Výhody transparentného výkazu o udržateľnosti

Metodicky správny CSRD reporting s jasne merateľnými dátami bude dobrou pomôckou aj pre potenciálnych investorov. Ako príklad môžeme uviesť firmu, ktorá sa zaviaže, že zníži emisie CO2 o 15 % v určenom časovom horizonte. Je predpoklad, že investori aj banky radšej poskytnú peniaze spoločnosti s udržateľným podnikaním ako „špinavšej“ konkurenčnej firme bez jasného CSRD reportingu.

Ak firma nebude vedieť doložiť svoju udržateľnosť, mohla by mať v budúcnosti problém s financovaním aj rozvojom. Banky nebudú ochotné takej spoločnosti poskytovať výhodné úvery. Naopak firma, ktorá získa pôžičku s lepším úrokom, bude mať konkurenčnú výhodu. 

Ďalším argumentom, aktuálnym hlavne pre slovenské firmy, je fakt, že pokiaľ budú chcieť dodávať svoje služby a produkty pre veľké nadnárodné spoločnosti (napr. automobilky), môže byť od nich CSRD reporting povinne vyžadovaný. V opačnom prípade nastáva riziko, že odberateľ uprednostní firmu, ktorá bude mať svoju CSRD povinnosť splnenú.

Na Slovensku sme v tomto procese ešte len na začiatku, ale dobrá príprava môže byť výhodou. Pre firmy sa teraz otvára priestor naplno prezentovať sociálne a environmentálne benefity svojho podnikania. Neoddeliteľnou aktivitou pri udržateľnom smerovaní firmy bude aj transparentná a profesionálne nastavená marketingová komunikácia