Proces EIA: Keď miliónové projekty stoja a padajú na komunikácii

 • Domov
 • Blog
 • Proces EIA: Keď miliónové projekty stoja a padajú na komunikácii
Verejné prerokovanie

Proces EIA: Keď miliónové projekty stoja a padajú na komunikácii

Proces EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie) netreba podceňovať, nakoľko pre investora predstavuje moment pravdy, keď sa rozhoduje o osude jeho investičného zámeru. Milióny eur v projekte tak môžu vyletieť von oknom aj kvôli nesúhlasu verejnosti, pričom veľakrát stačí “len” komunikovať.

V článku sa dozviete:

Úspech projektu závisí od viacerých faktorov. V prípade posudzovania vplyvov na životné prostredie ide prioritne o jeho environmentálne a zdravotné dopady na ľudí či prírodu v bezprostrednom okolí. Aj preto sa pri posudzovaní EIA (z angl. Environmental Impact Assessment) hodnotitelia zameriavajú na vzniknuté emisie, vplyv na znečisťovanie vody a pôdy, hlučnosť, prašnosť alebo dopravu počas výstavby, či samotnej prevádzky. Jedným zo stále viac dôležitejších citlivých miest môže byť aj podcenená komunikácia.

Tá bude dôležitá aj po finálnom schválení novely zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorá má podľa kritikov oslabiť hlas verejnosti. Súčasťou novely je totiž vylúčenie verejnosti zo zisťovacieho konania, ktoré je označované ako tzv. malá EIA. Pri veľkej EIA bude však verejnosť naďalej prítomná, napríklad prostredníctvom verejného prerokovania.

Je úplne prirodzené, že verejná mienka nemusí byť pri každom novom projekte nastavená ústretovo. Nikto nechce žiť v prostredí, ktoré je negatívne poznačené priemyselnou činnosťou, obávať sa o kvalitu podzemnej vody alebo jazdiť na cestách plných výtlkov po ťažkých stavebných mechanizmoch.   

Verejná mienka však nemusí byť nemenná a často býva skôr signálom, že druhá strana nemá dostatok kvalitných a jasných informácii k zámeru. Efektívna a profesionálne riadená komunikácia a budovanie vzťahov s komunitou, môžu preto výrazne prispieť k tomu, aby ste s ňou viedli férový a transparentný dialóg. Odmenou môže byť jej podpora pre váš projekt. 

Vizualizácia jednej z dvoch plánovaných geotermálnych elektrární na Slovensku investora PW Energy. Agentúra Green Talk nastavila kompletnú komunikačnú stratégiu tohto projektu ako aj organizácie verejných prerokovaní v dotknutých regiónoch. Pre oba zámery bol proces EIA úspešný s kladným stanoviskom MŽP. Zdroj: PW Energy.

Verejnosť má silu zatriasť miliónovými investíciami

Realita je taká, že každý rok sa na Slovensku registrujú desiatky investičných zámerov. Len v roku 2023 sa uskutočnilo verejné prerokovanie pre 65 zámerov a celkovo bolo predložených 93 oznámení Ministerstvu životného prostredia (MŽP). Ide o strategické energetické podniky prechádzajúce ekologizáciou, dôležité dopravné stavby, prevádzky na zhodnocovanie odpadu, projekty na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov až po menšie iniciatívy, ako je výstavba apartmánového domu. Všetky majú potenciál ovplyvniť životné prostredie vrátane životov občanov a každý v sebe nesie riziko stroskotať. Napríklad aj kvôli nedostatočnej komunikácii.

Aj multimiliónový zámer je len plán, pokiaľ neprejde procesom EIA. Okrem dôkladnej administratívnej prípravy projektu vrátane dokumentácie a štúdií, ktoré potvrdia minimálne alebo žiadne zásahy do životného prostredia, súvisí s týmto procesom aj súhlasné stanovisko zastupiteľstva obce či mesta. Tí sú volení občanmi a majú rovnako právo vyjadriť svoj názor rôznymi prostriedkami. 

Príklady neúspešných zámerov, ktoré počas procesu EIA “zastavila” verejnosť, či už rôznymi petíciami alebo inými formami odporu voči investičným projektom, máme na Slovensku mnoho. Jedným z nich je výstavba domov v časti mesta Púchov, ktorá má, podľa miestnych aktivistov, narušiť biotop vzácneho živočícha. S tým nesúhlasí investor, podľa ktorého je projekt plánovaný s ohľadom na životné prostredie a jeho cieľom je priniesť novú zónu pre bývanie. Výsledkom rozporu je vytvorenie petície, ktorá má takmer 1300 podpisov

Aj napriek problému so skládkovaním, ktorému na Slovensku čelíme, je téma dobudovania kapacít na spracovanie odpadu, verejnosťou vnímaná citlivo. To potvrdzuje prípad v Drienove v okrese Prešov, kde obyvatelia zásadne odmietli vybudovanie zariadenia na energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu. Nesúhlas občanov bol natoľko výrazný, že bolo vyhlásené referendum, na ktorom sa zúčastnilo cez 60 percent voličov a viac ako 90 percent z nich bolo proti. Nespokojnosť dali najavo prostredníctvom petície, ktorú podpísalo približne 1100 ľudí.  

Ak máte v regióne informovanú verejnosť, ktorá má k dispozícii všetky relevantné zdroje k zámeru a ideálne aj možnosť kontaktovať zástupcov investora, máte bod k dobru. Nemať nastavený rozpočet na komunikáciu je hazardom, ktorý sa na konci dňa nemusí nikomu vyplatiť. Platí zlaté pravidlo, že hasenie problému je násobne drahšie ako dobrá príprava.

Proces EIA protest

Protesty, verejné zhromaždenia, petície či referendá sú silnými nástrojmi občanov, ako vyjadriť svoj postoj či dokonca zastaviť projekt. Hlavne v prípade miliónových zámerov sa nevyplatí podceňovať komunikáciu smerom ku komunite. Zdroj: Shutterstock.com. 

Proces EIA z praxe odborníkov

Efektívna komunikácia v procese EIA si vyžaduje čas a prípravu. Má byť orientovaná na jasný výsledok. Zahŕňa budovanie vzťahov, pochopenie obáv a pripomienok zainteresovaných strán, ako aj vyvíjanie úsilia o otvorený dialóg. Tu vstupujú do hry skúsení komunikační konzultanti z PR agentúr. Tí sú vybavení nástrojmi a praxou potrebnou na navigáciu v týchto vodách.

Úspech zámeru nepríde sám a vo väčšine prípadov si vyžaduje niekoľkomesačné prípravy a úzku spoluprácu medzi klientom a agentúrou. Agentúra GreenTalk má dlhodobé skúsenosti s komunikovaním investičných zámerov či priemyselných projektov, z ktorých niektoré sú alebo boli posudzované v procese EIA.

Z našej praxe pomáha procesu EIA dodržiavanie krokov systematickej a profesionálnej komunikácie:

 • Krok 0 – Zodpovedná príprava pred štartom –  Na začiatku si treba uvedomiť, že proces EIA môže trvať mesiace a roky. Tomu zodpovedá aj spolupráca medzi agentúrou a klientom. Preto je dôležité ešte pred začiatkom spustenia komunikácie, zladenie očakávaní a kapacít na oboch stranách. V tomto kroku začína zber potrebných dát, informácii, študovanie zámeru, zisťovanie špecifík regiónu, či počiatočné stretnutia so zástupcami občanov.
 • Krok 1 – Argumentačný manuál vás pripraví “takmer” na všetko – Dôležitá súčasť komunikácie investičného zámeru je vytvorenie argumentačného manuálu, ktorý odkryje všetky citlivé témy či otázky a vytvorí priestor na ich zodpovedanie. Materiál slúži primárne interným ľuďom v tíme. Argumentačný manuál je živý dokument, ktorý sa v čase dopĺňa a upresňuje podľa potreby.
 • Krok 2 – Dôkladné nastavenie komunikačnej stratégie – Úlohou tohto komplexného materiálu je jasne definovať benefity, merateľné ciele a transparentnú komunikáciu zámeru naprieč zvolenými kanálmi. Jeho súčasťou je určiť a pripraviť “komunikátorov” projektu a identifikovať silné a slabé stránky zámeru, vďaka čomu je možné nastaviť komunikáciu čo najefektívnejšie. Je dôležité poskytovať jasné pravdivé informácie o projekte a jeho vplyve na životné prostredie. 
 • Krok 3 – Flexibilný komunikačný plán – Po zodpovedaní otázok – čo a ako, pokračuje spolupráca medzi PR agentúrou a realizátorom zámeru definovaním jasného kedy a s akými kapacitami (časovými, ľudskými, finančnými). Projekt môže byť braný verejnosťou citlivo a v čase môžu vznikať iniciatívy so záujmom podnecovať vášne na základe neoverených správ. Začlenenie verejnosti do procesu EIA už vo veľmi skorých fázach projektu preto pomáha identifikovať a riešiť potenciálne obavy skôr, ako sa stanú kritickými. Komunikačný plán nie je Biblia, je to cesta s mnohými odbočkami, preto má byť flexibilný.  
 • Krok 4 – Verejné prerokovanie nie je zadarmo – V procese veľkej EIA sa mu nedá vyhnúť a jeho súčasťou je verejné fórum v dotknutej lokalite, na ktorom musia byť prítomní zástupcovia zámeru. Preto treba jeho príprave venovať dostatočnú pozornosť a nepodceniť ho. Organizuje ho obec/mesto spolu s investorom a investor na ňom prezentuje projekt verejnosti. Jeho súčasťou je aj diskusia s prítomnými občanmi a povinnosťou zástupcov je zodpovedať na všetky relevantné otázky k zámeru. Je to špecifická disciplína, ktorá si vyžaduje skúsenosti a nie je bežná v portfóliách služieb PR agentúr. Zvládnutie verejného prerokovania je zásadný míľnik v EIA procese.
Kroky profesionálnej komunikácie

Dôležitý krok pre proces EIA predstavuje verejné prerokovanie, na ktorom dotknutá verejnosť diskutuje s predstaviteľmi zámeru. Komunikácia s komunitou však musí prebiehať ďaleko skôr. A práve preto je nevyhnutné venovať dostatočný čas príprave pre zber informácii, prieskumov a veľa ďalších aktivít, ktoré dopomôžu úspešne zvládnuť posudzovanie zámeru.

Projekt razítkom z MŽP nekončí

Práce na komunikácii projektu pokračujú v regióne aj po udelení súhlasu z MŽP. S projektom a investorom sa rovnako tak nesie reputácia, ktorá najmä v prípade nesúhlasu a zle vedenej komunikácii, môže ohroziť aj ďalšie jeho investičné zámery. Preto, aj keď to pri všetkých zámeroch nie je možné, je dôležité, aby prebiehala racionálna debata s rešpektom na oboch stranách. Procesom EIA totiž pôsobenie v lokalite nekončí. 

Pozitívne vzťahy môžu priniesť úžitok na viacerých “frontoch”:

 • vybudovanie komunikačných zručností – kladný výsledok jedného zámeru nezaručuje úspech toho ďalšieho, preto sa dajú nadobudnuté skúsenosti a zručnosti využiť pre budúce projekty. Rovnako to platí aj v prípade negatívneho stanoviska z MŽP. Ak má investor podobný zámer v inom regióne, vie skúsenosti pretaviť do tejto komunikácie a vyvarovať sa nedostatkom a chybám.
 • poznanie očakávaní a potrieb miestnych stakeholderov – vyznať sa v názoroch miestnych myšlienkových lídrov pomáha položiť základ spolupráce v miestnej komunite a tak zlepšiť PR postavenie spoločnosti.
 • pozitívny imidž – vybudovaný projekt v regióne bude potrebovať zamestnancov, dodávateľov či rôznych klientov. Získať sa dajú v regióne pôsobenia, avšak bez akceptácie medzi občanmi to pôjde ťažko.

Úspech investičného zámeru preto procesom EIA nekončí a rovnako ani práca pri budovaní vzťahov v komunite. Jej názor a postavenie sa neoplatí podceňovať. Rovnako, ako pri právnych otázkach vyhľadáte pomoc u právnikov, tak aj pri komunikácii veľkých projektov sa oplatí obrátiť na odborníkov.

Green Talk s bohatou EIA históriou

V roku 2017 vznikla PR agentúra Green Talk s prvým klientom spoločnosťou KOSIT, ktorá pôsobí v oblasti odpadového hospodárstva a energetiky. Súčasťou služieb agentúry je aj komunikácia procesu EIA. V priebehu rokov sa agentúra v tomto smere podielala na realizovaní spoluprác:

 • Centrum cirkulárnej ekonomiky Šaľa pre klienta ewia a.s.
 • Využitie geotermálnej energie na výrobu elektrickej energie v okrese Prešov: Ľubotice pre klienta PW Energy a.s.
 • Využitie geotermálnej energie na výrobu elektrickej energie v dvoch strediskách v okrese Žiar nad Hronom pre klienta PW Geoenergy a.s.
 • ZEVO Košice – modernizácia a zabezpečenie prevádzkovej stability zariadenia na energetické využitie odpadov
 • MH Teplárenský holding a.s. – Ekologizácia Teplárne Žilina – vybudovanie multipalivového kotla a ukončenie uhoľnej prevádzky