Komunikácia procesu EIA

Komunikácia procesu EIA

Zo skúseností nadobudnutých pri viacerých procesoch EIA vieme, že podcenená komunikácia môže výrazne skomplikovať aj ten najlepší projekt. Klientom ponúkame tvorbu argumentačného manuálu, komunikačnej stratégie a plánu, tvorbu obsahu, spoluprácu s regionálnymi médiami a samosprávami, prípravu prezentačných materiálov pre verejnosť a organizáciu verejného prerokovania vrátane moderácie.

Argumentačný manuál

Každý zámer má veľa citlivých otázok. Argumentačný manuál ich odkryje a ponúkne na ne odpovede.

Argumentačný manuál je viac ako bežné Q/A. Ide o komplexný materiál, ktorý vzniká v spolupráci s vašimi odborníkmi. Na váš zámer sa pozeráme nielen z technologického a environmentálneho hľadiska, ale aj z pohľadu človeka žijúceho vo vašom záujmovom regióne.

Vo výsledku vzniká hodnotný dokument, ktorý vytvára celý rad silných argumentov, použiteľných v komunikácii s médiami, aktivistami, predstaviteľmi samosprávy alebo s bežnými občanmi.

Komunikačná stratégia

Mapa komunikácie s najlepšou cestou k vášmu cieľu

Ide o komplexný dokument, ktorý odpovedá na otázku ako komunikovať. Stanovuje, či potrebujete nový web alebo PR aktivity, a ktorá sociálna sieť je pre vás relevantná. Zároveň pomenúva, ako čo najefektívnejšie osloviť vaše cieľové skupiny a ktoré metriky použiť. Bez profesionálnej stratégie rastie riziko, že komunikácia nemá účinok a klient míňa prostriedky neefektívne.

Komunikačný plán

Prenáša komunikačnú stratégiu do praxe v krátkodobom a strednodobom horizonte

Zatiaľ čo stratégia odpovedá na otázky čo, ako a komu, plán hovorí kedy. Komunikačné aktivity usporiada do časových období, ktorých dáta sú priebežne vyhodnocované. Podľa výsledkov možno komunikáciu flexibilne upravovať, aby prinášala žiadaný efekt. Vďaka plánu zároveň viete, kedy vznikne váš web, firemné fotografie alebo dizajn manuál. Ide o dôležitý dokument, ktorý pomáha vyhodnotiť vaše personálne, časové a finančné kapacity a prispôsobiť im rozsah a frekvenciu vašej komunikácie.

Komunikácia

Konečne komunikujete. Vďaka stratégii a plánu to robíte profesionálne a efektívne.

Komunikácia začína obdobím, kedy pripravujeme alebo aktualizujeme váš web, tvoríme nové logo alebo dizajn manuál. Radíme vám ako komunikovať s médiami a na sociálnych sieťach, konzultujeme váš imidž a prejav. Zároveň vytvárame vzťahy s médiami, ktoré sa venujú vašej problematike.

Následne začínate komunikovať. V spolupráci s GreenTalk tvoríte profesionálny obsah na sociálnych sieťach, máte reprezentatívny a prehľadný web, médiá vás rešpektujú ako odborníka vo vašej oblasti. Aj vďaka tomu pomáhate vášmu biznisu dosahovať skvelé výsledky.

Ako vzniká komunikácia procesu EIA?

KROK 0
Argumentačný manuál

Vaša argumentačná výbava k zámeru

KROK 1
Komunikačná stratégia

Základ vašej komunikácie

KROK 2
Komunikačný plán

Vaša komunikácia v čase

KROK 3
Komunikácia

Realizácia komunikačných aktiví

Ako vzniká marketingová komunikácia?

KROK 0 | Argumentačný manuál

Argumentačný manuál

Každý zámer má veľa citlivých otázok. Argumentačný manuál ich odkryje a ponúkne na ne odpovede.

Argumentačný manuál je viac ako bežné Q/A. Ide o komplexný materiál, ktorý vzniká v spolupráci s vašimi odborníkmi. Na váš zámer sa pozeráme nielen z technologického a environmentálneho hľadiska, ale aj z pohľadu človeka žijúceho vo vašom záujmovom regióne.

Vo výsledku vzniká hodnotný dokument, ktorý vytvára celý rad silných argumentov, použiteľných v komunikácii s médiami, aktivistami, predstaviteľmi samosprávy alebo s bežnými občanmi.

KROK 1 | Komunikačná stratégia

Komunikačná stratégia

Mapa komunikácie s najlepšou cestou k vášmu cieľu

Ide o komplexný dokument, ktorý odpovedá na otázku ako komunikovať. Stanovuje, či potrebujete nový web alebo PR aktivity, a ktorá sociálna sieť je pre vás relevantná. Zároveň pomenúva, ako čo najefektívnejšie osloviť vaše cieľové skupiny a ktoré metriky použiť. Bez profesionálnej stratégie rastie riziko, že komunikácia nemá účinok a klient míňa prostriedky neefektívne.

KROK 2 | Komunikačný plán

Komunikačný plán

Prenáša komunikačnú stratégiu do praxe v krátkodobom a strednodobom horizonte

Zatiaľ čo stratégia odpovedá na otázky čo, ako a komu, plán hovorí kedy. Komunikačné aktivity usporiada do časových období, ktorých dáta sú priebežne vyhodnocované. Podľa výsledkov možno komunikáciu flexibilne upravovať, aby prinášala žiadaný efekt. Vďaka plánu zároveň viete, kedy vznikne váš web, firemné fotografie alebo dizajn manuál. Ide o dôležitý dokument, ktorý pomáha vyhodnotiť vaše personálne, časové a finančné kapacity a prispôsobiť im rozsah a frekvenciu vašej komunikácie.

KROK 3 | Komunikácia

Komunikácia

Konečne komunikujete. Vďaka stratégii a plánu to robíte profesionálne a efektívne.

Komunikácia začína obdobím, kedy pripravujeme alebo aktualizujeme váš web, tvoríme nové logo alebo dizajn manuál. Radíme vám ako komunikovať s médiami a na sociálnych sieťach, konzultujeme váš imidž a prejav. Zároveň vytvárame vzťahy s médiami, ktoré sa venujú vašej problematike.

Následne začínate komunikovať. V spolupráci s GreenTalk tvoríte profesionálny obsah na sociálnych sieťach, máte reprezentatívny a prehľadný web, médiá vás rešpektujú ako odborníka vo vašej oblasti. Aj vďaka tomu pomáhate vášmu biznisu dosahovať skvelé výsledky.

Máte záujem o komunikáciu procesu EIA?

Aktivity komunikácie procesu EIA

V nadväznosti na argumentačný manuál, komunikačnú stratégiu a komunikačný plán vzniká mix nasledujúcich aktivít

Výskum
verejnej mienky

Identifikácia nálad a názorov voči vášmu zámeru v očiach bežnej verejnosti

Vzťahy
s médiami

Vytváranie vzťahov s regionálnymi médiami, príprava mediálnych výstupov (články, rozhovory, blogy, podcasty) a tlačových správ

Public
Affairs

Vytváranie vzťahov s miestnymi stakeholdermi na strane samospráv, mimovládnych organizácií a regionálnych autorít.

Web
zámeru

Tvorba webu k predmetnému zámeru, vrátane obsahu a Q/A pre potreby verejnosti

Sociálne
siete

Monitoring obsahu na sociálnych sieťach a vytváranie korporátnej komunikácie k zámeru

Krízová komunikácia

V prípade potreby aplikácia krízovej taktiky a aktívna komunikácia v záujme racionalizácie situácie

Prezentačné materiály

Vytváranie prezentačných materiálov, grafík a videí pre komunikácie prezentácie zámeru

Verejné prerokovanie

Organizácia verejného prerokovania zámeru vrátane technického zabezpečenia a moderácie

Máte záujem o stretnutie alebo viac informácií? Rezervujte si konzultáciu

1

klientov z oblasti ESG a priemyslu

Najčastejšie otázky

Čo je to Public Relations (PR)?
Hlavne vďaka internetu a sociálnym sieťam ide o jednu z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich disciplín. Vo všeobecnosti však platí, že do PR spadá všetko, čo sa týka komunikácie s verejnosťou.

Nejde “iba” o novinové články, posielanie tlačových správ alebo reportáže vo večerných správach na Markíze. Poctivé PR vyzerá inak. Jeho úlohou je predvídať a analyzovať verejnú mienku, vrátane identifikovania rizík pre vašu firmu. Rovnako je dôležité poradenstvo pre manažment vašej firmy a jeho školenie pre potreby mediálnych vystúpení a možnej krízovej komunikácie.

Pilierom poctivého PR je taktiež dokonalé poznanie vašich biznisových cieľov. Na základe získaných informácií pripravujeme komunikačnú stratégiu a komunikačný plán. Samozrejmosťou je aj systematická práca s médiami a vytváranie vzťahov s novinármi, ktorí sa venujú vašim témam.

Až následne sa pristupuje k samotným komunikačným aktivitám. Ich rozsah, cielenie a frekvencia sú výsledkom súladu s vašimi biznisovými cieľmi a reálnymi kapacitami.
Ako súvisí PR a ESG?
Každý, kto sa stretol so skratkou ESG, musí uznať, že ide o nesmierne komplexnú a dosiaľ neprebádanú tému. Na druhej strane je už teraz zrejmé, že ide o trend, ktorý bude významnou mierou formovať nielen biznis, ale aj naše spoločenské smerovanie.

Spolu s inými odborníkmi na komunikáciu sa zhodujeme, že jedným z kľúčových prvkov ESG bude práve komunikácia. Nepôjde iba o to, aby ste sa vedeli verejne pochváliť vašimi dátami o environmentálnych alebo sociálnych aktivitách. Podstatou je, aby ste dáta komunikovali korektne a zrozumiteľne. V takom prípade môžu pomôcť k budovaniu vašej značky nielen navonok, ale aj do vnútra firmy.

Na to, aby ste to zvládli, budete potrebovať zorientovaných a kriticky uvažujúcich kolegov na marketingovom oddelení. Rovnako vám môžu prísť vhod služby skúsenej komunikačnej agentúry. GreenTalk žije témami ESG od svojho vzniku v roku 2017.
Ako prebieha spolupráca s GreenTalk?
Prvá fáza spolupráce sa podobá na pohovor. Je dôležité, aby sme komplexne navnímali váš biznis, potreby a ciele. V záujme efektívnej prípravy na spoluprácu od nás dostanete na vyplnenie dotazník (brief). Prostredníctvom vašich odpovedí pripravíme návrh komunikačnej stratégie.

Po jej schválení pripravíme komunikačný plán, ktorý stanovuje jednotlivé komunikačné aktivity v časových obdobiach, štandardne na obdobie 1-2 rokov. Plán v nadväznosti na jednotlivé ciele (budovanie značky, akvizícia, zapamätateľnosť…) obsahuje kvantifikovateľné kritéria, prostredníctvom ktorých sa jednotlivé aktivity merajú a v čase prispôsobujú.

V nadväznosti na komunikačný plán prichádza k samotnej komunikácii. Tá obsahuje PR aktivity (články, blogy, rozhovory, komentáre), administráciu a editáciu webu, správu sociálnych sietí, ale aj špeciálne aktivity v podobe organizácie podujatí pre odbornú i laickú verejnosť, komunikáciu so stakeholdermi (PA – Public Affairs) alebo agenda setting (nastoľovanie témy do verejnej debaty).
Prečo je Public Relations dôležité?
Ak si potenciálni klienti nevedia dohľadať o vašich službách a produktoch dostatok dôveryhodných informácií, stávate sa neviditeľní. Dôvera vo vašu značku upadá a klient dáva prednosť konkurencii. Jednou z príčin môže byť, že váš konkurent komunikuje aktívnejšie a je klientom “na očiach”. Uvedieme niekoľko príkladov nezvládnutého PR:
• Ak nemáte firemný web s precízne zvládnutým SEO (optimalizácia webu pre vyhľadávače), ťažko sa ocitnete na prvých priečkach Googlu.
• Pokiaľ netvoríte a nepublikujete kvalitný obsah, miznete zo zorného poľa verejnosti a expertov z vášho odvetvia. Ochudobňujete sa tak o šancu stať sa “myšlienkovými lídrami”. Teda odborníkmi, ktorých spontánne oslovujú novinári alebo organizátori konferencií.
• Ak rezignujete na sociálne médiá, strácate denný kontakt s biznisovou komunitou. Zvlášť Linkedln vnímajte ako bezplatné médium, na ktorom môžete pravidelne informovať o dianí vo vašej firme a posilňovať jej pozíciu.

Summa summarum, za úspechom každej úspešnej firmy stojí okrem kvality výrobkov a aktívneho predaja aj profesionálna a systematická komunikácia. V agentúre GreenTalk sa jej venujeme denne.
Načo potrebujem komunikačnú stratégiu?
Tak ako presná navigácia šetrí čas a náklady pri cestovaní, rovnakú úlohu spĺňa aj kvalitná marketingová stratégia. Vďaka nej je firma schopná riadiť komunikáciu tak, aby pomáhala dosahovať marketingové ciele. Či už ide o zvýšenie podielu na trhu, uvedenie nových služieb a produktov, transformačné procesy alebo prienik do zahraničia.

Aká by mala byť komunikácia z hľadiska rozsahu, aké kanály by mali byť na komunikáciu použité, na ktoré cieľové skupiny by mala byť nasmerovaná a aký by mal byť “tone of voice” vašej firmy stanovuje práve precízne pripravená marketingová stratégia.
Koľko stoja služby GreenTalk?
Na túto otázku nie je ľahké jednoznačne odpovedať. Zjednodušene možno povedať, že svoje služby ponúkame v priaznivom pomere ceny a kvality.

Aj preto firmy pracujú s tímom GreenTalk radi. Vďaka reportom majú presný prehľad o objeme vykonanej práce a vďaka kvantifikovateľným kritériám vedia vyhodnotiť, či im spolupráca s nami dáva biznisový zmysel.

Referencie od našich klientoch si môžete pozrieť tu

Vo všeobecnosti platí, že výsledkom práce GreenTalk je vyšší kredit značky, ľahšia rozpoznateľnosť na trhu, mediálna znalosť jej predstaviteľov a zvýšené povedomie o témach, ktoré reprezentuje.

Ide o hodnotný potenciál, ktorého biznisové zúžitkovanie je na klientovi samotnom.

Máte otázky k spolupráci s GreenTalk?

Neváhajte nám ich poslať

    Kontaktujte nás