Marketingová komunikácia

Či ide o web, sociálne siete, PR alebo organizáciu eventu, všetky tieto aktivity spadajú pod marketingovú komunikáciu. Jej pravidelnosť, rozsah alebo tón závisí od otázky, čo chce klient komunikáciou docieliť. Preto je ešte pred samotnou komunikáciou dôležité zamerať sa na vytvorenie komunikačnej stratégie a plánu. V nadväznosti na to sa realizujú konkrétne komunikačné aktivity.

Komunikačná stratégia

Mapa komunikácie s najlepšou cestou k vášmu cieľu

Ide o komplexný dokument, ktorý odpovedá na otázku ako komunikovať. Stanovuje, či potrebujete nový web alebo PR aktivity, a ktorá sociálna sieť je pre vás relevantná. Zároveň pomenúva, ako čo najefektívnejšie osloviť vaše cieľové skupiny a ktoré metriky použiť. Bez profesionálnej stratégie rastie riziko, že komunikácia nemá účinok a klient míňa prostriedky neefektívne.

Komunikačný plán

Prenáša komunikačnú stratégiu do praxe v krátkodobom a strednodobom horizonte

Zatiaľ čo stratégia odpovedá na otázky čo, ako a komu, plán hovorí kedy. Komunikačné aktivity usporiada do časových období, ktorých dáta sú priebežne vyhodnocované. Podľa výsledkov možno komunikáciu flexibilne upravovať, aby prinášala žiadaný efekt. Vďaka plánu zároveň viete, kedy vznikne váš web, firemné fotografie alebo dizajn manuál. Ide o dôležitý dokument, ktorý pomáha vyhodnotiť vaše personálne, časové a finančné kapacity a prispôsobiť im rozsah a frekvenciu vašej komunikácie.

Komunikácia

Konečne komunikujete. Vďaka stratégii a plánu to robíte profesionálne a efektívne.

Komunikácia začína obdobím, kedy pripravujeme alebo aktualizujeme váš web, tvoríme nové logo alebo dizajn manuál. Radíme vám ako komunikovať s médiami a na sociálnych sieťach, konzultujeme váš imidž a prejav. Zároveň vytvárame vzťahy s médiami, ktoré sa venujú vašej problematike.

Následne začínate komunikovať. V spolupráci s GreenTalk tvoríte profesionálny obsah na sociálnych sieťach, máte reprezentatívny a prehľadný web, médiá vás rešpektujú ako odborníka vo vašej oblasti. Aj vďaka tomu pomáhate vášmu biznisu dosahovať skvelé výsledky.

Ako vzniká marketingová komunikácia?

KROK 1
Komunikačná stratégia

Základ vašej komunikácie

KROK 2
Komunikačný plán

Vaša komunikácia v čase

KROK 3
Komunikácia

Realizácia komunikačných aktiví

Ako vzniká marketingová komunikácia?

Komunikačná stratégia

Mapa komunikácie s najlepšou cestou k vášmu cieľu

Ide o komplexný dokument, ktorý odpovedá na otázku ako komunikovať. Stanovuje, či potrebujete nový web alebo PR aktivity, a ktorá sociálna sieť je pre vás relevantná. Zároveň pomenúva, ako čo najefektívnejšie osloviť vaše cieľové skupiny a ktoré metriky použiť. Bez profesionálnej stratégie rastie riziko, že komunikácia nemá účinok a klient míňa prostriedky neefektívne.

Komunikačný plán

Prenáša komunikačnú stratégiu do praxe v krátkodobom a strednodobom horizonte

Zatiaľ čo stratégia odpovedá na otázky čo, ako a komu, plán hovorí kedy. Komunikačné aktivity usporiada do časových období, ktorých dáta sú priebežne vyhodnocované. Podľa výsledkov možno komunikáciu flexibilne upravovať, aby prinášala žiadaný efekt. Vďaka plánu zároveň viete, kedy vznikne váš web, firemné fotografie alebo dizajn manuál. Ide o dôležitý dokument, ktorý pomáha vyhodnotiť vaše personálne, časové a finančné kapacity a prispôsobiť im rozsah a frekvenciu vašej komunikácie.

Komunikácia

Konečne komunikujete. Vďaka stratégii a plánu to robíte profesionálne a efektívne.

Komunikácia začína obdobím, kedy pripravujeme alebo aktualizujeme váš web, tvoríme nové logo alebo dizajn manuál. Radíme vám ako komunikovať s médiami a na sociálnych sieťach, konzultujeme váš imidž a prejav. Zároveň vytvárame vzťahy s médiami, ktoré sa venujú vašej problematike.

Následne začínate komunikovať. V spolupráci s GreenTalk tvoríte profesionálny obsah na sociálnych sieťach, máte reprezentatívny a prehľadný web, médiá vás rešpektujú ako odborníka vo vašej oblasti. Aj vďaka tomu pomáhate vášmu biznisu dosahovať skvelé výsledky.

Radi pripravíme marketingovú komunikáciu aj vám!

Aktivity marketingovej komunikácie

V nadväznosti na komunikačnú stratégiu a plán vzniká mix nasledujúcich aktivít

Tvorba
webov

Grafický návrh a programovanie webu, vrátane tvorby funkčného obsahu prostredníctvom SEO

Public
Relations

Vytváranie vzťahov s médiami, príprava mediálnych výstupov (články, rozhovory, blogy, podcasty) a tlačových správ

Public
Affairs

Vytváranie vzťahov so stakeholdermi podľa oblasti vášho pôsobenia a stanovených cieľov

Organizácia
eventov

Zabezpečenie tlačových konferencií, novinárskych ciest alebo verejných prezentácií pre partnerov a verejnosť

Online
marketing

Profesionálna tvorba obsahu na sociálnych sieťach, akvizičné a retenčné online kampane a analytika dát

Grafický
dizajn

Tvorba vizuálnej identity firmy (logotyp, dizajnmanuál, bannery a inzercie) vrátane špecifických nosičov

Analýzy
a komentáre

Tvorba tematických analýz a komentárov pre médiá s cieľom zvyšovania povedomia o vašej téme

Ďalšie
aktivity

Radi vám pomôžeme aj ďalšími aktivitami. Napíšte nám a dohodnite si konzultáciu.

Máte záujem o stretnutie alebo viac informácií? Rezervujte si konzultáciu

Najčastejšie otázky

Pod marketingovú komunikáciu spadajú komunikačné aktivity, vďaka ktorým firmy dosahujú marketingové ciele. Rozsah aktivít vychádza z komunikačnej stratégie, ktorá vzniká v spolupráci medzi agentúrou a klientom.

Sú to najmä mediálne aktivity (PR – Public Relations), administrácia webu a správa sociálnych sietí. V špecifických príkladoch možno komunikáciu rozšíriť o organizáciu podujatí pre odbornú i laickú verejnosť, komunikáciu so stakeholdermi (PA – Public Affairs) alebo agenda setting (nastoľovanie témy do verejnej debaty).

Ako tvoríme marketingovú komunikáciu?
Tak ako presná navigácia šetrí čas a náklady pri cestovaní, rovnakú úlohu spĺňa aj kvalitná marketingová stratégia. Vďaka nej je firma schopná riadiť komunikáciu tak, aby pomáhala dosahovať marketingové ciele. Či už ide o zvýšenie podielu na trhu, uvedenie nových služieb a produktov, transformačné procesy alebo prienik do zahraničia.

Aká by mala byť komunikácia z hľadiska rozsahu, aké kanály by mali byť na komunikáciu použité, na ktoré cieľové skupiny by mala byť nasmerovaná a aký by mal byť tone of voice” vašej firmy stanovuje práve precízne pripravená marketingová stratégia.
Prvá fáza spolupráce sa podobá na pohovor. Je dôležité, aby sme komplexne navnímali váš biznis, potreby a ciele. V záujme efektívnej prípravy na spoluprácu od nás dostanete na vyplnenie dotazník (brief). Prostredníctvom vašich odpovedí pripravíme návrh komunikačnej stratégie.

Po jej schválení pripravíme komunikačný plán, ktorý stanovuje jednotlivé komunikačné aktivity v časových obdobiach, štandardne na obdobie 1-2 rokov. Plán v nadväznosti na jednotlivé ciele (budovanie značky, akvizícia, zapamätateľnosť…) obsahuje kvantifikovateľné kritériá, prostredníctvom ktorých sa jednotlivé aktivity merajú a v čase prispôsobujú.

V nadväznosti na komunikačný plán prichádza k samotnej komunikácii. Tá obsahuje PR aktivity (články, blogy, rozhovory, komentáre), administráciu a editáciu webu, správu sociálnych sietí, ale aj špeciálne aktivity v podobe organizácie podujatí pre odbornú i laickú verejnosť, komunikáciu so stakeholdermi (PA – Public Affairs) alebo agenda setting (nastoľovanie témy do verejnej debaty).
Jedným z dôvodov je fakt, že téma priemyslu je dlhodobo komunikačne slabo pokrytá. Verejnosť nedisponuje dostatočnými informáciami o prínosoch priemyselnej výroby, výsledkom čoho ľahko preberá nekorektné argumenty z radov odporcov.

Druhý dôvod je čisto biznisový. Je preukázateľné, že firmy B2C aj B2B, ktoré otvorene a férovo komunikujú, majú v konkurenčnom boji výhodnejšiu pozíciu a sú schopné na trhu lepšie obstáť. Transparentná a korektná komunikácia zároveň pozitívne vplýva na hodnotu firmy, čo sa môže priaznivo odzrkadliť v čase jej predaja.

Tretí dôvod je ešte aktuálnejší. Vzhľadom na Green Deal a nadväzujúcu taxonómiu sa od priemyselných firiem stále viac vyžaduje, aby urýchlene transformovali svoju výrobu na bezuhlíkový model a aby vykonané opatrenia aj transparentne komunikovali. Firmám, ktoré k záväzkom vyplývajúcim z taxonómie pristúpia zodpovedne, bude v blízkej budúcnosti umožnený ľahší prístup k verejným zákazkám, nadnárodným klientom alebo k výhodnejším úverom.

Aká by mala byť komunikácia z hľadiska rozsahu, aké kanály by mali byť na komunikáciu použité, na ktoré cieľové skupiny by mala byť nasmerovaná a aký by mal byť “tone of voice” vašej firmy stanovuje práve precízne pripravená marketingová stratégia.

Ako vyzerá komunikačná stratégia?
Na túto otázku nie je ľahké jednoznačne odpovedať. Zjednodušene možno povedať, že svoje služby ponúkame v priaznivom pomere ceny a kvality.

Aj preto firmy pracujú s tímom GreenTalk rady. Vďaka reportom majú presný prehľad o objeme vykonanej práce a vďaka kvantifikovateľným kritériám vedia vyhodnotiť, či im spolupráca s nami dáva biznisový zmysel.

Referencie od našich klientoch si môžete pozrieť tu

Vo všeobecnosti platí, že výsledkom práce GreenTalk je vyšší kredit značky, ľahšia rozpoznateľnosť na trhu, mediálna znalosť jej predstaviteľov a zvýšené povedomie o témach, ktoré reprezentuje.

Ide o hodnotný potenciál, ktorého biznisové zúžitkovanie je na klientovi samotnom.

Máte otázky k spolupráci s GreenTalk?

Neváhajte nám ich poslať

    Kontaktujte nás